PRIPREMA ZA ČAS
Nastavna jedinica: „Seobe I, Miloša Crnjanskog“

Roman „Seobe“, Miloša Crnjanskog spada u štivo koje učenici iz generacije u generaciju sve manje čitaju, smatraju ga nerazumljivim i nepristupačnim i zato se nerado, a to znači i neadekvatno pripremaju za obradu ove nastavne jedinice.
Novi pristup času, sugestije i informacije koje učenici mogu dobiti posredstvom jedne ovakve stranice možda neće pospešiti čitanje, ali može smanjiti njihov otpor prema delu i pripremiti ih da se otvore za razumevanje njegovog sadržaja.

Vaspitno-obrazovni zadaci: Upoznavanje sa poetikom i stvaralaštvom Miloša Crnjanskog. Spoznavanje mesta autora u okrilju epohe međuratne književnosti. Prepoznavanje odlika sumatraizma i otkrivanje značenja i poruka u romanu „Seobe“. Osposobljavanje učenika za samostalno istraživanje i odgonetanje smisla umetničkog teksta. Uspostavljanje veze između umetničke stvarnosti i života (u istorijskom i savremenom kontekstu). Razvijanje saradničkog odnosa u tumačenju umetničkog dela. Podsticanje učenika na razmišljanje o suštinskim vrednostima u životu pojedinca i naroda. Negovanje ljubavi i samopoštovanja prema sopstvenom nacionalnom biću, kroz preduslov upoznavanja sa kulturom i istorijom svog naroda.

Pristup:
U obradi ove nastavne jedinice kombinovaću različite teorijske pristupe kako bih uključila što veći broj učenika. Koncipiranjem istraživačkih zadataka tako da budu pristupačni različito motivisanim učenicima i prilagođeni njihovim mogućnostima objediniću bihejvioristički i kognitivistički pristup. Tome ću pridodati i mnoštvo vizuelnih, ilustativnih priloga, kako bih im olakšala lokalizaciju sadržaja i uživljavanje u tkivo romana.Upućivanjem na istorijsku literaturu, studije o delu, druga književna dela, sa jasnim ciljevima koje treba da postignu istražujući, ponašamo se konstruktivistički.Postavljanjem linkova prema korisnim sajtovima na internetu, pa i samim kreiranjem ove stranice u nastavu ćemo uključiti i konektivizam.

Metode: Osim uobičajenih metoda u obradi književnih dela (dijaloga, monologa, rada na tekstu) uključićemo i video prezentaciju ( Power Point - koju je u konkretnim uslovima moguće izvesti) i internet (u obimu koji to dozvoljavaju mogućnosti u školi). U neposrednoj obradi dela primenjivaćemo znakovni i problemski pristup.
Nastavna sredstva: Roman „Seobe“, kompjuter, (internet)

Lokacija rada: Učionica, (kabinet za informatiku)

Literatura: Jovan Deretić, Istorija srpske književnosti;
Petar Pijanović, Književnost i srpski jezik III
Petar Džadžić, Prostori sreće u delu Miloša Crnjanskog.

Istraživačke zadatke, izvode iz tekstova, fotografije i linkove prema odgovarajućim izvorima podataka postaviću na Vikispejsu.

Tokom tri časa predviđena za obradu romana „Seobe“ ostvarićemo sledeći plan:
1. Analiziraćemo elemente strukture romana, dovoditi ih u međusobnu vezu i izvoditi zaključke i univerzalne poruke.
2.Objasnićemo funkciju umetničkih znakova u romanu: prostor (oličen u manifestacijama četiri praelemenata – zemlje, vode, vazduha i vatre), vreme, ljudi, kolektivni lik, odnosi, govor, zvezda, beskrajni plavi krug.
3.Uspostavićemo uzročno-posledične veze između unutrašnjeg plana romana (stanja u kome konstantno egzistiraju junaci dela) i dva prepletena fabularna toka.
4.Sagledaćemo sudbinu i objasniti simboliku Slavonsko-podunavskog puka u istorijsko-političkom kontekstu i pokušati da uspostavimo paralelu sa aktuelnom stvarnošću – odnos između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kolektivnog srpskog bića.